Účel spracúvania osobných údajov kontaktný formulár – opýtať sa lekárnika

 1. Prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov je Farmazon s.r.o., Ivánska cesta 30B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53487168.

 2. Účel spracúvania osobných údajov:
  Lekárnici ako odborníci na lieky Vám dokážu zodpovedať na všetky otázky týkajúce sa liekov od ich kompletného zloženia, cez uchovávanie a dávkovanie až po interakcie s inými liekmi a niektorými výživovými doplnkami. Preto na našej webovej stránke ponúkame možnosť kontaktovať nášho lekárnika, aby Vám zodpovedal Vaše otázky týkajúce sa produktov, ktoré na našej webovej stránke ponúkame. V rámci kontaktného formulára OPÝTAŤ SA LEKÁRNIKA poskytujete Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, za účelom zodpovedania Vašich otázok týkajúcich sa produktov ponúkaných na našej webovej stránke. 

 3. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 4. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
  Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 5. Zoznam osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno (dobrovoľný údaj), telefón (dobrovoľný údaj) a e-mailová adresa.

 6. Dotknuté osoby:
  Dotknutými osobami sú osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára OPÝTAŤ SA LEKÁRNIKA. 

 7. Lehoty uloženia osobných údajov: 
  Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 1 mesiaca.

 8. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu za účelom zodpovedania Vašich otázok týkajúcich sa produktov ponúkaných na našej webovej stránke. 

 9. Postup osobných údajov do tretích krajín:
  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 10.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 

 11.  Kategória osobných údajov:
  Bežné osobné údaje.

 12.  Zverejňovanie osobných údajov: 
  Osobné údaje sa nezverejňujú. 

 13.  Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
  Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 14.  Iné oprávnené subjekty:
  Iný oprávnený subjekt Právny základ Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane
  Orgány verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania; Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)


 15.  Práva dotknutých osôb:
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby určenej prevádzkovateľom).