Účel spracúvania osobných údajov marketing (na oprávnený záujem)

 1. Prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov je Farmazon s.r.o., Ivánska cesta 30B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53487168.

 2. Účel spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa a za účelom zasielania ponúk (odoslanie mailu s marketingovým obsahom) dotknutým osobám, existujúcim zákazníkom, ktorým už predal tovar alebo dodal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb. 

 3. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 4. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
  Spracúvanie osobných údajov sa na základe osobitého právneho predpisu nevykonáva.

 5. Zoznam osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, email.

 6. Dotknuté osoby:
  Dotknutými osoba sú existujúci zákazníci, ktorým prevádzkovateľ už predal tovar alebo dodal službu.

 7. Lehoty uloženia osobných údajov: 
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pokiaľ dotknutá osoba nevyjadrí námietku so zasielaním obchodných ponúk alebo najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.

 8. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
  Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zasielanie ponúk (odoslanie mailu s marketingovým obsahom) dotknutým osobám, existujúcim zákazníkom, ktorým už predal tovar alebo dodal službu a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných produktov a/alebo služieb.

 9. Postup osobných údajov do tretích krajín:
  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 10.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 

 11.  Kategória osobných údajov:
  Bežné osobné údaje.

 12.  Zverejňovanie osobných údajov:
  Osobné údaje sa nezverejňujú.

 13.  Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
  Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

 14.  Iné oprávnené subjekty:
  Iný oprávnený subjekt Právny základ Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane
  Orgány verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania; Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)


 15. Práva dotknutých osôb:
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby určenej prevádzkovateľom).