Účel spracúvania osobných údajov - lekáreň

 1. Prevádzkovateľom pri spracovaní osobných údajov je Farmazon s.r.o., Ivánska cesta  30B, 82104  Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53487168.

 2. Účel spracúvania osobných údajov:
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:
  1. Vydania liekov viazaných na lekársky predpis, ktoré neobsahujú omamnú alebo psychotropnú látku,
  2. Vydanie liekov viazaných na lekársky predpis na omamné látky- lekársky predpis označený modrým pruhom,
  3. Výdaja a prípadného zhotovenia zdravotníckych pomôcok viazaných na lekárskom poukaze,
  4. Zabezpečenia a výdaju dietetických potravín,
  5. Predaju voľnopredajných liekov, 
  6. Vystavenia výpisu z lekárskeho predpisu- tlačivo, ktoré vypisuje lekárnik v prípade , ak sú na originálnom lekárskom predpise dva druhy liekov a jeden z nich nie je schopný vydať z dôvodu nedostupnosti,
  7. Vydania liekov na lekársky predpis na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
  8. Informovanie o spôsobe a užívaní lieku, 
  9. Nahlasovanie nežiadúcich účinkov liekov,
  10. Nahrávania údajov z receptov do Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“).

 3. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje podľa bodov 1 až 10 sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 4. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe :
  1. Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  2. Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  3. Zákona č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 5. Zoznam osobných údajov:
  Lekársky predpis musí obsahovať údaje o pacientovi:
  Meno, priezvisko, adresa bydliska, a rodné číslo pacienta, ak ide o humánny liek, zdravotnícku pomôcku  alebo dietetickú potravinu uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia aj kód zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený, názov liečiva, ATC kód liečiva a doplnok ATC, názov dietetickej potraviny, názov zdravotníckej pomôcky a presné označenie individuálne  zhotovovanej zdravotníckej pomôcky, diagnózu vyjadrenú písmenom a číslovkami podľa platnej medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov.
  Lekárnik je oprávnený si pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktoré sú čiastočne alebo úplne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, overiť zhodu údajov na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze s údajmi v preskripčnom zázname a s údajmi na preukaze poistenca, občianskom preukaze s elektronickým čipom alebo doklade o pobyte s elektronickým čipom a ak zistí nesprávnosť údajov lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu v mene, priezvisku, rodnom čísle alebo v číselnom kóde zdravotnej poisťovne, pričom pôjde o zjavnú chybu v písaní, vykonať opravu týchto údajov na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze, inak je oprávnený lekársky predpis alebo lekársky poukaz odmietnuť podľa §23 ods.1 písm. ag) zákona č. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Lekársky predpis musí obsahovať údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti:
  Kód predpisujúceho lekára a jeho podpis, odtlačok pečiatky s názvom a kódom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s menom, priezviskom a kódom predpisujúceho lekára.
  Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód odborného lekára, ktorý odporúčal všeobecnému lekárovi predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu.

 6. Dotknuté osoby:
  Dotknutými osobami sú klienti prevádzkovateľa, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

 7. Lehoty uloženia osobných údajov: 
  Osobné údaje obsiahnuté v lekárskych prepisoch  a poukazoch sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

 8. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
  Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa sa nevykonáva. 

 9. Postup osobných údajov do tretích krajín:
  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 10.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 

 11. Kategória osobných údajov:
  Bežné osobné údaje a osobitá kategória osobných údajov.

 12. Zverejňovanie osobných údajov
  Osobné údaje sa nezverejňujú.

 13. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
  Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

 14. Práva dotknutých osôb:
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby určenej prevádzkovateľom). 

 15. Sprostredkovatelia: 
  Sprostredkovateľ: Právny základ
  Dodávateľ softwarového riešenia:
  SV Consulting, s. r. o.
  Piaristická 276/46
  911 01 Trenčín
  IČO: 52562832
  na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)


 16. Príjemcovia osobných údajov:
  Príjemcovia osobných údajov Právny základ
  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Zdravotná poisťovňa pacienta Na základe zákona č. 220/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  NCZI Na základe zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 17. Iný oprávnený subjekt: 
  Príjemcovia osobných údajov Právny základ
  Orgány verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu ale nepovažujú sa za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;
  Súd, orgány činné v trestnom konaní  Na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
  Úrad na ochranu osobných údajov  Na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.