Účel spracúvania osobných údajov - call centrum

 1. Prevádzkovateľ:
  Prevádzkovateľom osobných údajov v rámci Bezplatnej infolinky  je Farmazon s.r.o., Ivánska cesta  30B, 82104  Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53487168, ktorá Bezplatnú infolinku prevádzkuje vo svojom mene prostredníctvom svojho sprostredkovateľa.

 2. Účel spracúvania osobných údajov:
  Účelmi spracúvania osobných údajov prostredníctvom bezplatnej infolinky sú:
  1. Poskytovanie klientom aktuálne informácie v súvislosti s vernostným programom,  nákupom prostredníctvom e-shopu, informovať o spotrebiteľských súťažiach a poskytovať informácie o produktoch a službách lekárne,
  2. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s nákupom prostredníctvom e-shopu ako aj zmena stavu objednávky prostredníctvom call centra, 
  3. Odborné poradenstvo pri poskytovaní informácií o liečivách a postupoch pri užívaní liekov alebo pri nahlasovaní vedľajších účinkov liekov. Vybavovanie podnetov podľa GDPR.
  4. Nahrávanie hovorov v nevyhnutnom rozsahu analyzované pre účely neustáleho skvalitňovania služieb bezplatnej infolinky pre čo najväčšiu spokojnosť našich zákazníkov.

   V súvislosti s nahrávaním telefonických hovorov Lekáreň informuje Klienta o tom, že vykonáva nahrávanie telefonických hovorov, avšak výhradne len so súhlasom pacienta podľa zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických  komunikáciách. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a o tejto skutočnosti bude Klient informovaný ešte pred vykonaním samotného zvukového záznamu. Nahrávanie priebehu hovorov a archiváciu nahrávok zabezpečuje pre Lekáreň sprostredkovateľ VM Telecom, s. r. o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594

 3. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
  1. Spracovanie osobných údajov za účelom poskytovať klientom aktuálne informácie v súvislosti s vernostným programom,  nákupom prostredníctvom e-shopu, informovať o spotrebiteľských súťažiach a poskytovať informácie o produktoch a službách lekárne,   sa vykonáva na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
  2. Osobné údaje sa spracovávajú za účelom vybavovania žiadostí v súvislosti s nákupom prostredníctvom e-shopu ako aj zmena stavu objednávky prostredníctvom call centra, na základe zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  3. Osobné údaje sa spracovávajú za účelom poskytnutia odborného poradenstva pri poskytovaní informácií o liečivách a postupoch pri užívaní liekov alebo pri nahlasovaní vedľajších účinkov liekov a na vybavovanie podnetov podľa GDPR na základe zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  4. Osobné údaje sa spracovávajú za účelom nahrávania hovorov v nevyhnutnom rozsahu analyzované pre účely neustáleho skvalitňovania služieb bezplatnej infolinky pre čo najväčšiu spokojnosť našich zákazníkov na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 4. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracovávajú za účelom poskytnutia odborného poradenstva pri poskytovaní informácií o liečivách a postupoch pri užívaní liekov alebo pri nahlasovaní vedľajších účinkov liekov a na vybavovanie podnetov podľa GDPR na základe zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 5. Zoznam osobných údajov:
  Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu:
  1. údajov o dotknutej osobe (pacientovi), ktorému je poskytovaná  záväzná pomoc,
  2. predmet hovoru.

 6. Dotknuté osoby:
  Dotknutými osobami sú zamestnanci lekárne a dotknuté osoby (pacienti), ktorým je poskytovaná  záväzná pomoc.

 7. Lehoty uloženia osobných údajov: 
  Osobné údaje budú spracovávané po dobu 6 mesiacov od uskutočnenia hovorov.

 8. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
  Oprávneným záujmom  je nahrávania hovorov v nevyhnutnom rozsahu analyzované pre účely neustáleho skvalitňovania služieb bezplatnej infolinky pre čo najväčšiu spokojnosť našich zákazníkov. 

 9. Postup osobných údajov do tretích krajín:
  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 10. Kategória osobných údajov:
  Bežné osobné údaje.

 11.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 

 12. Zverejňovanie osobných údajov
  Osobné údaje sa nezverejňujú.

 13. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
  Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

 14. Práva dotknutých osôb:
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby určenej prevádzkovateľom). 

 15. Sprostredkovatelia:

  Sprostredkovateľ: Právny základ
  Dodávateľ softvérového systému:
  VM Telecom, s. r. o.
  Panenská 8,
  811 03 Bratislava
  IČO: 35837594
  na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)


 16. Iný oprávnený subjekt: 

  Iný oprávnený subjekt Právny základ Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane
  Orgány verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania; Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)