Reklamačný poriadok

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Toto je reklamačný poriadok spoločnosti Farmazon s.r.o. so sídlom: Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53487168, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 151203/B (ďalej len „Predávajúci“) ktorá je držiteľom povolenia č. 04599/2022/HF na internetový výdaj liekov a na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorá je prevádzkovateľom internetovej lekárne na www.mobilnalekaren.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“)
  2. Tento Reklamačný poriadok je  vyhotovený v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie. 
  3. Tento Reklamačný poriadok upravuje postup a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho pri uplatňovaní zodpovednosti z vád Tovaru zakúpeného v internetovej lekárni Predávajúceho. 
  4. Tento Reklamačný poriadok je vyhotovený v súlade s čl. 7 ods. 7.6 Podmienok internetového výdaja Predávajúceho, účinných od 1.5.2022 (ďalej len „PIV“)
  5. Pojmy používané v tomto Reklamačnom poriadku majú rovnaký význam tak ako je uvedené v PIV v článku 1. ods. 1.5. Definícia pojmov, pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak.
  6. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť PIV. 
  7. Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na Webovom sídle Predávajúceho a zároveň je prístupný pre nahliadnutie v mieste výkonu činnosti držiteľa povolenia.
 2. Zodpovednosť za vady Tovaru

  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitom Tovare nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  2. Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Kupujúcim; inak práva zaniknú.
  3. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar pri jeho prevzatí a na mieste reklamovať zjavné vady. Pokiaľ Kupujúci identifikuje zjavné vady pri prevzatí Tovaru, je povinný spolu s prepravcom (kuriérom) alebo zamestnancom Predávajúceho skontrolovať stav Tovaru pod obalom a v prípade poškodenia spísať záznam – škodový protokol. Spísanie škodového protokolu sa považuje za uplatnenie reklamácie. 
  4. Vadami zjavnými pri prevzatí Tovaru sú vady, ktoré sú pri prevzatí Tovaru zistiteľné, a to najmä rozdiel v množstve a/alebo sortimente a znehodnotenie Tovaru (napr. poškodenie obalu, mechanické poškodenie a pod.). Neskoršie reklamácie zjavných vád Predávajúci uzná len v tom prípade, ak Kupujúci hodnoverne preukáže, že Tovar mal vady už v čase jeho prevzatia. 
  5. Vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci, nie sú: 
   1. vady Tovaru, ktoré spôsobil Kupujúci,
   2. vady o ktorých Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a
   3. jasne upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru,
   4. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného bežným
   5. používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
   6. porušené ochranné plomby na Tovare,
   7. vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,
   8. Tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (napr. po uplynutí doby exspirácie lieku) alebo po uplynutí doby životnosti (pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby),;
   9. vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
   10. boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca Tovaru,
  6. Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že za vady sa Tovaru sa nepovažuje ani Kupujúcim deklarovaná nepotrebnosť Tovaru, nespokojnosť s cenou Tovaru a nespokojnosť s účinkami Tovaru. Predávajúci nezodpovedá ani za nežiadúce alebo nedostatočné účinky Tovaru, nakoľko za tieto zodpovedá príslušný výrobca Tovaru.
  7. Vrátenie Liekov a Zdravotníckych pomôcok je možné z dôvodov a postupom podľa čl. 6 tohto Reklamačného poriadku a čl. 6 PIV. 
 3. Záručná doba a plynutie záručnej doby

  1. Predávajúci poskytuje na ním predávaný Tovar záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, ak na konkrétnom Tovare nie je vyznačená dlhšia záručná doba. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Na používaný Tovar poskytuje Predávajúci záručnú dobu 12 mesiacov, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
  2. Predávajúci nevystavuje Kupujúcemu záručný list. Na účely uplatňovania nárokov z vád Tovaru postačuje predloženie daňového dokladu. Predávajúci poskytne Kupujúcemu záručný list len v prípade, kedy ho Kupujúci o jeho vystavanie výslovne požiada.
  3. Pri Tovaroch, ktoré je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky Tovaru.
  4. Záručná doba začína plynúť počnúc dňom prevzatia Tovaru Kupujúcemu. 
  5. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Kupujúcim; inak práva zaniknú.
  6. Záručná doba končí uplynutím expiračnej doby Tovaru uvedenej na Tovare.
  7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. 
  8. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 4. Odstrániteľné a neodstrániteľné vady Tovaru a Tovar predávaný za nižšiu cenu

  1. Vada, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu Tovaru, sa považuje za neodstrániteľnú.
  2. V prípade neodstrániteľných vád Tovaru, má Kupujúci právo:
   1. požadovať výmenu Tovaru za Tovar bez vád, alebo
   2. odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
  3. V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu Tovaru ako Tovaru bez vady (napr. estetické vady) a Kupujúci nežiada výmenu Tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia
  4. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Väčším počtom chýb trpí Tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.
  5. Vada, ktorú je možné odstrániť, sa považuje za odstrániteľnú. 
  6. V prípade odstrániteľných vád Tovaru má Kupujúci právo:
   1. Požadovať bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady Tovaru, alebo
   2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
   3. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pokiaľ Predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, alebo neposkytne Kupujúcemu primeranú zľavu z Kúpnej ceny.
  7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  8. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade Tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať (viď čl. 2 ods. 5 písm. b.) tohto Reklamačného poriadku).
 5. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady Tovaru

  1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho prostredníctvom pošty (Obch. meno: Lekáreň Farmazon, adresa: Púchovská 8, 831 06 Bratislava,) alebo prostredníctvom e-mailovej adresy zverejnenej na Webovom sídle Predávajúceho (e-mail: info@mobilnalekaren.sk). Predávajúci nepreberie poštovú zásielku na dobierku. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru možno uplatniť aj osobne vo verejnej lekárni (Obch. meno: Lekáreň Farmazon, adresa: Púchovská 8, 831 06 Bratislava, otváracie hodiny: 8:00 - 12:00 h)  
  2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ/subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa/subjektu určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ/subjekt určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 6. Vybavenie reklamácie

  1. Reklamáciou sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie postup, pri ktorom Kupujúci uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady Tovaru u Predávajúceho na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy. Zodpovedným za vybavenie reklamácie riadne a včas je Predávajúci. Predávajúci vybavuje reklamáciu samostatne, alebo prostredníctvom svojich partnerov. 
  2. Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho bezodkladne po tom, ako sa o vade Tovaru dozvedel a je povinný odovzdať Tovar Predávajúcemu. Za účelom poskytnutia informácií o vade Tovaru a identifikačných údajov Kupujúceho, Kupujúci vyplní Reklamačný formulár zverejnený na Webovom sídle Predávajúceho (TU) a tento spolu s vadným Tovarom a daňovým dokladom odovzdá osobne u Predávajúceho  vo verejnej lekárni (Obch. meno: Lekáreň Farmazon, adresa: Púchovská 8, 831 06 Bratislava, otváracie hodiny: 8:00 - 12:00 h)  alebo poštou  (Obch. meno: Lekáreň Farmazon, adresa: Púchovská 8, 831 06 Bratislava), pričom Predávajúci nepreberie poštovú zásielku na dobierku.  
  3. Kupujúci uplatňujúci reklamáciu uvedie v Reklamačnom formulári kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude Predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
  4. Predávajúci poučí Kupujúceho o jeho právach podľa tohto Reklamačného poriadku, a to najmä no nie výlučne práv podľa čl. 4 tohto Reklamačného poriadku. 
  5. Na základe rozhodnutia Kupujúceho o výbere, ktoré z práv si uplatňuje Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
  6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  7. Lehota pre vybavenie reklamácie podľa ods. 7 a 8 tohto článku Reklamačného poriadku sa odvíja od odovzdania reklamovaného Tovaru Predávajúcemu podľa ods. 4 tohto článku Reklamačného poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o reklamácii, a to takou formou, akou mu bola reklamácia oznámená (osobne, e-mailom, poštou). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  8. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží Kupujúci daňový doklad – faktúru dokazujúci nákup reklamovaného Tovaru alebo záručný list, ak bol vystavený. Daňový doklad a/alebo záručný list musí byť čitateľný za účelom zistenia záručnej doby. Neúplný, nečitateľný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
  9. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany Kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená. 
  10. Ak kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  11. Vybavením reklamácie sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie proces, výsledkom ktorého je ukončenie reklamácie v závislosti od jej individuálneho a objektívneho posúdenia Predávajúcim. 
  12. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  13. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.
  14. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 7. Osobitné ustanovenia

  (týkajúce sa výlučne reklamácie Liekov a Zdravotníckych pomôcok podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z. z.)
  1. Ustanovenia tohto Článku sa vzťahujú výlučne na reklamáciu Liekov a Zdravotníckych pomôcok. 
  2. Kupujúci môže v súlade s Vyhláškou vrátiť Liek do siedmych (7) dní odo dňa prevzatia Lieku, ak zásielka obsahuje: 
   1. Liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke Lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
   2. iný počet balení Lieku, ako bol objednaný,
   3. Liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným Liekom pri dodržaní dávkovania Lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov Lieku,
   4. poškodený vnútorný obal Lieku,
   5. Liek bez písomnej informácie pre používateľa Lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa Lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa Lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) ZoL,
   6. Liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
  3. Kupujúci môže v súlade s Vyhláškou vrátiť Zdravotnícku pomôcku do siedmych (7) dní odo dňa prevzatia Zdravotníckej pomôcky, ak zásielka obsahuje: 
   1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
   2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
   3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
   4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
   5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
  4. Vrátenie Lieku alebo Zdravotníckej pomôcky, ak ide o Liek alebo Zdravotnícku pomôcku vrátenú Kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 2. a 3. tohto Reklamačného poriadku, vybaví Predávajúci výmenou vráteného Lieku alebo vrátenej Zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú Kupujúci za vrátený Liek alebo Zdravotnícku pomôcku zaplatil, tomuto Predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky. V prípade ak Kupujúci vráti Liek a/alebo Zdravotnícku pomôcku podľa tohto článku Reklamačného poriadku, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť sumu, ktorú Kupujúci za vrátený Liek a/alebo Zdravotnícku pomôcku zaplatil spolu s nákladmi za doručenie zásielky do pätnástich (15) dní odo dňa vrátenia Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky.
  5. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie výlučne z dôvodov a v lehote uvedenej v bode 2.  a/alebo 3. tohto článku vyššie, pričom Kupujúci môže za týmto účelom využiť formulár pre vrátenie Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky zverejnenej na Webovom sídle Predávajúceho (www.mobilnalekaren.sk), nasledovnými spôsobmi: 
   1. Odovzdaním Lieku/Zdravotníckej pomôcky u Predávajúceho vo verejnej lekárni - Obch. meno: Lekáreň Farmazon, adresa: Púchovská 8, 831 06 Bratislava, otváracie hodiny: 8:00 - 12:00 h, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento Liek a/alebo túto Zdravotnícku pomôcku,
   2. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený Liek alebo vrátenú Zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Predávajúcemu, a to na adresu - Obch. meno: Lekáreň Farmazon, adresa: Púchovská 8, 831 06 Bratislava.
  6. Bez ohľadu na spôsob vrátenia Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky za účelom reklamácie podľa bodu 5. písm. a) a/alebo b.) tohto článku Reklamačného poriadku, musí byť Liek a/alebo Zdravotnícka pomôcka vrátená spolu so všetkým príslušenstvom - záručný list, príbalové letáky, návod, písomná informácia o dôvodoch vrátenia (možno využiť formulár podľa bodu 5. tohto článku Reklamačného poriadku), kópia o dokladu o nadobudnutí. 
  7. Vrátenie Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky v súlade s týmto článkom 7. Reklamačného poriadku sa považuje za odstúpenie od Kúpnej zmluvy v časti, v ktorej sa týkala Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky vrátenej v súlade s týmto článkom Reklamačného poriadku.
  8. V prípade ak Predávajúci po vrátení Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky zistí, že Kupujúci nevrátil Liek v súlade s bodom 2. tohto článku a/alebo Kupujúci nevrátil Zdravotnícku pomôcku v súlade s bodom 3. tohto článku, Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o odmietnutí reklamácie a vrátiť Liek a/alebo Zdravotnícku pomôcku Kupujúcemu. 
  9. Na práva a povinností súvisiace s vrátením Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky neupravené v tomto článku Reklamačného poriadku sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky.
 8. Informácie o možnosti alternatívneho riešenia sporov

  1. V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má Kupujúci – spotrebiteľ, právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. 
  2. Kupujúci – spotrebiteľ, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk), ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť Kupujúceho – spotrebiteľa, obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.
  3. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, Kupujúci - spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči Predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
  4. V prípade akýchkoľvek problémov môže Kupujúci - spotrebiteľ kontaktovať Predávajúceho na e-mailovej adrese info@mobilnalekaren.sk
 9. Záverečné ustanovenia

  1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.5.2022
  2. Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť PIV a každej Kúpnej zmluvy a Kupujúci pred odoslaním Objednávky s ním vyjadruje súhlas.
  3. Tento Reklamačný poriadok platí pre Kupujúceho v takom znení, v akom je uverejnený na Webovom sídle Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
  4. Reklamačný Poriadok ako aj akákoľvek jeho zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na Webovom sídle Predávajúceho.