Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Identifikácia poskytovateľa lekárenskej starostlivosti:
Farmazon s.r.o. 
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 53487168
IČ DPH: SK2121394154
Zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 151203/B
Obchodná forma: Spol. s r. o.
Kód poskytovateľa: P06362160301
Číslo povolenia: 04599/2022/HF
(ďalej len „Poskytovateľ“ a/alebo „Predávajúci“)

Toto sú všeobecné podmienky internetového výdaja (ďalej ako „PIV”) Poskytovateľa vykonávajúceho internetový výdaj v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú podmienky výdaja humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle Poskytovateľa – www.mobilnalekaren.sk
Tieto PIV zároveň upravujú zmluvný vzťah medzi Predávajúcim, ktorý vykonáva internetový výdaj humánneho lieku a zdravotníckych pomôcok a predaj ostatného sortimentu a objednávateľom - kupujúcim, ktorým je fyzická osoba spotrebiteľ (ďalej len „Objednávateľ a/alebo Kupujúci“), ktorá za účelom objednania tovaru využíva elektronický formulár objednávky uverejnený na webovom sídle Predávajúceho.
Odkaz na webové sídlo Národného centra zdravotníckych informácií, na ktorom je podľa § 7 ods. 9 zákona zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

Definícia pojmov:

Lieky“ – registrované humánne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis
Zdravotnícke pomôcky“ – zdravotnícke pomôcky triedy I. a triedy II.a, v zmysle triedenia na základe Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 zo dňa 05.04.2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS
Ostatný sortiment“ - lekárenský sortiment odlišný od Liekov a Zdravotníckych pomôcok, bežne dostupný u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti ako napr. detská výživa, prírodné liečivé vody, potraviny na osobitné výživové účely, kozmetické výrobky, dezinfekčné prostriedky, antiseptiká a obdobný sortiment spĺňajúci požiadavky na uvedenie na trh podľa príslušných predpisov
Tovar“ – súhrnne pomenovanie pre Lieky, Zdravotnícke pomôcky a Ostatný sortiment v zmysle týchto PIV.
Internetový výdaj“ – výdaj Liekov, Zdravotníckych pomôcok a Ostatného sortimentu na základe  vyplnenia elektronického formulára Objednávky uverejneného na webovom sídle Predávajúceho (www.mobilnalekaren.sk) a následného uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Internetový výdaj zahŕňa zverejnenie informácie o internetovom výdaji, objednanie zásielky prostredníctvom elektronického formulára objednávky, registrácia elektronickej objednávky, balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy, vybavenie reklamácie a vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok. 
Kúpna zmluva“ – kúpna zmluva uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorá vzniká vytvorením a odoslaním Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a jej akceptáciou Predávajúcim na základe ktorej je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať Tovar riadne a včas a Kupujúci je povinný Tovar prevziať a zaplatiť za Tovar kúpnu cenu a Ostatné náklady
Ostatné náklady“ – najmä, no nie výlučne náklady súvisiace so zabalením a dodaním Tovaru Kupujúcemu na ním určené miesto podľa zvoleného spôsobu dodania (napr. poštová preprava, kuriér, dobierka, atď).
Poskytovateľ a/alebo Predávajúci“ – verejná lekáreň Lekáreň Farmazon, ktorá je v zmysle ZoL poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a zároveň držiteľom povolenia na internetový výdaj. Č. povolenia: 04599/2022/HF.
Objednávateľ a/alebo Kupujúci“ – plnoletá fyzická osoba, ktorá je vo vzťahu k Poskytovateľovi spotrebiteľom, a ktorá na webovom sídle Poskytovateľa vytvorí a odošle Objednávku na nákup Tovaru, a pred záväzným odoslaním ktorej vyjadrí súhlas s týmito PIV. 
Kúpna cena“ - kúpna cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu uvedená na Webovom sídle Predávajúceho
Akceptácia objednávky“- prejav vôle Predávajúceho uzatvoriť Kúpnu zmluvu, ktorú prejavuje prostredníctvom potvrdenia, ktoré zašle Predávajúci Objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Toto potvrdenie obsahuje informácie najmenej v rozsahu o objednanom Tovare, jeho množstve a cene, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť.
ŠUKL“ – Štátny ústav pre kontrolu liečiv
PIV“ – Podmienky internetového výdaja Poskytovateľa 
Webové sídlo Poskytovateľa/Predávajúceho“ – webové sídlo Poskytovateľa www.mobilnalekaren.sk, na ktorom sa nachádza elektronický formulár objednávky, a prostredníctvom ktorého je vykonávaný internetový výdaj. 
ZoL“ – zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o ochrane spotrebiteľa“ – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Internetový výdaj a Objednávka 

Internetový výdaj sa vykonáva na základe vyplnenej objednávky podanej prostredníctvom elektronického formulára objednávky zverejneného na Webovom sídle Predávajúceho – www.mobilnalekaren.sk
Lieky, Zdravotnícke pomôcky a Ostatný tovar, ktoré sú predmetom Internetového výdaja, sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa a tieto sú pravidelne aktualizované. Sortiment Liekov, zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom Internetového výdaja, s uvedením kódu ŠUKL, obsahuje názov  lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovú formu, ak ide o liek, množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek, veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky. 
Objednávateľ je oprávnený objednať ním vybraný Tovar vyplnením objednávkového formulára uverejneného na Webovom sídle Predávajúceho. Objednávateľ je povinný uvádzať v objednávkovom formulári výlučne pravdivé údaje. Objednávka je zavŕšená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho.

Objednávkový formulár obsahuje najmä, no nie výlučne informácie v rozsahu:

 • Identifikačné údaje Poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, v rozsahu:  názov verejnej lekárne, adresa umiestnenia prevádzkarne verejnej lekárne, telefónne číslo verejnej lekárne, obchodné meno, sídlo a právnu formu držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti
 • Identifikačné údaje Objednávateľa, najmä názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je objednávateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je objednávateľom fyzická osoba, ďalej elektronickú adresu a telefónne číslo
 • Identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o objednávateľovi, a to v rozsahu: názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je odberateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je odberateľom fyzická osoba, ďalej elektronickú adresu a telefónne číslo, elektronickú adresu odberateľa, telefónne číslo odberateľa,
 • Špecifikácia objednaného Tovaru, najmä názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovú formu, ak ide o liek, množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek, veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a počet balení,
 • Spôsob úhrady Kúpnej ceny, spôsob doručenia Tovaru a náklady spojené s prepravou Tovaru

Bez riadneho vyplnenia údajov a informácií podľa ods. 2.3 písm. b.) až e.) nedôjde k odoslaniu úplnej objednávky,  v dôsledku čoho nedôjde ani k spracovaniu objednávky. 
Pred záväzným odoslaním Objednávky je Objednávateľ povinný skontrolovať údaje, ktoré v Objednávke uviedol, prípadne zmeniť alebo opraviť chybné údaje. Údaje uvedené v Objednávke sú pre Predávajúceho záväzné. Predávajúci považuje údaje uvedené v Objednávke za úplne a pravdivé. Predávajúci nijakým spôsobom nezodpovedá za chyby uvedené v Objednávke.
Objednávateľ je povinný sa pred záväzným odoslaním Objednávky oboznámiť s obsahom týchto PIV. 
Objednávateľ je povinný vyjadriť súhlas so zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na stránke Predávajúceho - Zásady spracovania osobných údajov
Objednávateľ môže zrušiť objednávku kedykoľvek pred jej záväzným odoslaním, a to tak, že ju Predávajúcemu neodošle. 
Po vyplnení všetkých povinných údajov, po akceptácií zásad spracúvania osobných údajov, po potvrdení správnosti zadaných údajov podľa ods. 2.3 písm. b.) až e.) tohto článku PIV a po oboznámení a vyjadrení súhlasu s týmito PIV, môže objednávateľ odoslať záväznú Objednávku, ktorou je Objednávateľ viazaný. Objednávateľ nie je po odoslaní Objednávky oprávnený Objednávku zrušiť, prípadne iným spôsobom od nej odstúpiť. Toto ustanovenie sa netýka práva Objednávateľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa čl. 8 týchto PIV.

Kúpna zmluva a jej uzatvorenie

Po odoslaní Objednávky v zmysle čl. 2 ods. 9 týchto PIV zašle Predávajúci Objednávateľovi na e-mailovú adresu ním v Objednávke uvedenú Akceptáciu objednávky. Odoslaním Akceptácie objednávky Objednávateľovi dochádza medzi Objednávateľom a Predávajúcim k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy podľa týchto PIV.

Akceptácia objednávky obsahuje rekapituláciu objednávky a informácie podľa bodu čl. 2 ods. 2.3 týchto PIV a navyše obsahuje nasledovné informácie:

 • Číslo objednávky,
 • dátum prijatia objednávky,
 • meno a priezvisko osoby, ktorá prijala objednávku

Na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku sa Predávajúci zaväzuje Kupujúcemu predať Tovar a zabezpečiť zabalenie a prepravu Tovaru na miesto Kupujúcim určené v Objednávke a Kupujúci sa zaväzuje za Tovar zaplatiť kúpnu cenu a náklady za zabezpečenie prepravy Tovaru a Tovar prevziať.
Kúpna zmluva medzi Objednávateľom a Predávajúcim je uzatvorená v slovenskom jazyku.
Predávajúci zabezpečí prepravu Tovaru prostredníctvom tretích subjektov podľa výberu Objednávateľa (napr. pošta/kuriér). Kupujúci však vstupuje do záväzkového vzťahu výlučne s Predávajúcim, ktorý zodpovedá za riadne a včasne zabezpečenie zabalenia a doručenie Tovaru. 
Vzťah medzi Kupujúcim, fyzickou osobou, a Predávajúcim je spotrebiteľským vzťahom a vzťahujú sa naň ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového výdaja.

Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového výdaja znáša výlučne Kupujúci.

Kúpna cena a zaplatenie Kúpnej ceny.

Kúpna cena a jej výpočet, ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť je uvedená v Akceptácií objednávky. Kupujúci je povinný v nadväznosti na zvolený spôsob dodania Tovaru podľa čl. 5 týchto PIV zaplatiť aj Ostatné náklady, ktorých výpočet je uvedený v Akceptácií objednávky. 
Všetky ceny uvedené na Webovom sídle Predávajúceho sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). 

Kupujúci si môže v rámci objednávkového formulára zvoliť nasledovné spôsoby zaplatenia Kúpnej ceny za Tovar:

 • Bezhotovostná platba prevodom na účet Predávajúceho, ktorý bude uvedený v Akceptácií objednávky,
 • Bezhotovostná online platba kartou vopred,
 • V hotovosti alebo platbou kartou k rukám kuriéra/zamestnanca pošty pri doručovaní podľa 5.1.2 a 5.1.3 týchto PIV. 

V prípade výberu bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná do 48 hodín odo dňa odoslania Akceptácie objednávky. Kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet Predávajúceho v plnej výške. V prípade omeškania so zaplatením Kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť a to prostredníctvom odoslania oznámenia o odstúpení na e-mailovú adresu Kupujúceho.

Ustanovenia 4.3 a 4.4 platia primerane aj pre Ostatné náklady, ktoré je Kupujúci povinný zaplatiť, okrem prípadu, v ktorom si Kupujúci zvolí podľa 5.1.1. týchto PIV Osobný odber za spôsob dodania Tovaru. 

Akékoľvek zľavy v podobe zľavových poukazov (tzv. voucherov alebo darčekových poukazov) musia byť uplatnené pri odosielaní záväznej Objednávky, pričom každý zľavový poukaz je možné použiť len raz.  

Predávajúci vystaví Kupujúcemu za Kúpnu cenu a Ostatné náklady daňový doklad – faktúru, ktorá mu bude doručená spolu s dodaním Tovaru alebo mu doručená elektronicky na e-mailovú adresu, a to najneskôr do 5 pracovných dní od dodania Tovaru. Faktúra bude vystavená v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi v čase jej vystavenia. 

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť výšku kúpnej ceny pri jednotlivom Tovare na Webovom sídle Predávajúceho. Predávajúci však nie je oprávnený meniť Kúpnu cenu po Akceptovaní objednávky. Takto dohodnutá Kúpna cena sa považuje za záväznú. Uvedené však neplatí v prípade zjavnej nesprávnosti v Kúpnej cene. Zjavnou nesprávnosťou sa rozumie najmä, no nie výlučne chyba v systéme prípadne chyba pri určovaní Kúpnej ceny, v dôsledku ktorej je Kúpna cena uvádzaná na webovom sídle v zjavnom nepomere ku Kúpnej cene za daný Tovar obvyklej. V prípade, že dôjde k Objednaniu tovaru, pri ktorom je uvedená chybná Kúpna cena v súlade s týmto odsekom, je Predávajúci povinný pred Akceptáciou objednávky oznámiť Predávajúcemu skutočnú Kúpnu cenu a vyzvať ho, či s touto Kúpnou cenou napriek tomu súhlasí. 

Dodanie Tovaru

Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodanie Tovaru podľa spôsobu dodania Tovaru zvoleného v záväznej Objednávke Kupujúcim. Kupujúci si môže v rámci objednávkového formulára zvoliť nasledovné spôsoby dodania Tovaru: 

 • Osobný odber v Lekárni Farmazon
 • Kuriérska služba DPD
 • Packeta

Predávajúci vzhľadom na výber zaplatenia Kúpnej ceny za Tovar a Ostatných nákladov odošle Tovar na prepravu (okrem spôsobu dodania Tovaru podľa 5.1.1. týchto PIV) do 2 pracovných dní odo dňa: 

Pripísania príslušnej Kúpnej ceny a Ostatných nákladov na účet Predávajúceho, vo výške uvedenej v Akceptácií objednávky doručenej Kupujúcemu, v prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady podľa 4.3.1 alebo 4.3.2 týchto PIV.

Odoslania Akceptácie objednávky Kupujúcemu v prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady podľa 4.3.3 týchto PIV.

Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodanie Tovaru do 2 pracovných dní odo dňa odoslania Tovaru na prepravu podľa bodu 5.2 týchto PIV. V prípade, že Kupujúcemu nebude dodaný Tovar ani do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety tohto bodu PIV, je povinný písomne vyzvať Predávajúceho na dodanie Tovaru v dodatočnej primeranej lehote určenej Kupujúcim. Pokiaľ Kupujúcemu nebude Tovar dodaný ani v dodatočnej primeranej lehote po doručení výzvy, je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob dodania Osobný odber podľa 5.1.1. týchto PIV, Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť osobný odber Tovaru v lekárni Predávajúceho vybranej Kupujúcim v bežných prevádzkových hodinách, najskôr však po odoslaní potvrdenia o prijatí platby a pripravení Tovaru na  Predávajúcim Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu . 

V prípadoch, keď vzhľadom na nedostupnosť Tovaru nie je Predávajúci schopný dodržať lehoty podľa 5.2, 5.3 a/alebo 5.4 týchto PIV, Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho, ktorý je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to v celom rozsahu alebo čiastočne, pričom tak môže spraviť zaslaním odstúpenia na e-mail Predávajúceho alebo zrušením (stornovaním) Objednávky.  

Predávajúci sa zaväzuje zabaliť a prepraviť Tovar tak, aby boli dodržané požiadavky uvedené v Európskom liekopise a v Slovenskom farmaceutickom kódexe, ako aj príslušné právne predpisy. Súčasne s Tovarom sa Predávajúci zaväzuje Kupujúcemu poskytnúť aj dodací list. 

Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho odovzdaním Tovaru na dohodnutom mieste. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme Tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného dodaním Tovaru.

Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru dôkladne skontrolovať obal, v ktorom je Tovar zabalený a v prípade zjavného poškodenia je povinný na mieste skontrolovať obsah zabaleného Tovaru a spísať so zamestnancom Predávajúceho alebo zamestnancom partnera Predávajúceho (s kuriérom), protokol o zistených nedostatkoch alebo poškodení Tovaru spôsobeného prepravou Tovaru. Zároveň je Kupujúci pri preberaní Tovaru povinný sa presvedčiť, či mu tento bol dodaný v požadovanom množstve v súlade s Akceptáciou objednávky. Kupujúci je pri poškodení obalu a obsahu Tovaru oprávnený Tovar neprevziať.  V prípade, že bolo Kupujúcemu dodané menšie množstvo Tovaru, ako je uvedené v Akceptácií objednávky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Predávajúceho za účelom zjednania nápravy. 

Vrátenie Liekov a/alebo Zdravotníckej pomôcky a odstúpenie od Kúpnej zmluvy (reklamácia)

Kupujúci môže v súlade s Vyhláškou vrátiť Liek do siedmych (7) dní odo dňa prevzatia Lieku, ak zásielka obsahuje: 

 • Liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke Lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
 • iný počet balení Lieku, ako bol objednaný,
 • Liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným Liekom pri dodržaní dávkovania Lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov Lieku,
 • poškodený vnútorný obal Lieku,
 • Liek bez písomnej informácie pre používateľa Lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa Lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa Lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) ZoL,
 • Liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

Kupujúci môže v súlade s Vyhláškou vrátiť Zdravotnícku pomôcku do siedmych (7) dní odo dňa prevzatia Zdravotníckej pomôcky, ak zásielka obsahuje: 

 • poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

Vrátenie Lieku alebo Zdravotníckej pomôcky, ak ide o Liek alebo Zdravotnícku pomôcku vrátenú Kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 6.1 a 6.2 týchto PIV, vybaví Predávajúci výmenou vráteného Lieku alebo vrátenej Zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú Kupujúci za vrátený Liek alebo Zdravotnícku pomôcku zaplatil, tomuto Predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky. V prípade ak Kupujúci vráti Liek a/alebo Zdravotnícku pomôcku podľa tohto článku PIV, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť sumu, ktorú Kupujúci za vrátený Liek a/alebo Zdravotnícku pomôcku zaplatil spolu s nákladmi za doručenie zásielky do pätnástich (15) dní odo dňa vrátenia Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky.

Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie výlučne z dôvodov a v lehote uvedenej v bode 6.1 a/alebo 6.2 týchto PIV vyššie, pričom Kupujúci môže za týmto účelom využiť formulár pre vrátenie Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky zverejnenej na Webovom sídle Predávajúceho (www.mobilnalekaren.sk), nasledovnými spôsobmi: 

 • Odovzdaním Lieku/Zdravotníckej pomôcky u Predávajúceho vo verejnej lekárni (Obch. meno: Lekáreň Framazon, adresa: Púchovská 8, 831 06 Bratislava, otváracie hodiny: 8:00 - 12:00 h), z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento Liek a/alebo túto Zdravotnícku pomôcku,
 • zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený Liek alebo vrátenú Zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Predávajúcemu (Obch. meno: Lekáreň Farmazon, adresa: Púchovská 8, 831 06 Bratislava)

Bez ohľadu na spôsob vrátenia Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky za účelom reklamácie podľa bodu 6.4 písm. a) a/alebo b.) týchto PIV, musí byť Liek a/alebo Zdravotnícka pomôcka vrátená spolu so všetkým príslušenstvom - záručný list, príbalové letáky, návod, písomnou informáciou o dôvodoch vrátenia (možno využiť formulár podľa 6.4 týchto PIV), kópia o dokladu o nadobudnutí. 

Vrátenie Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky v súlade s týmto článkom 6. PIV sa považuje za odstúpenie od Kúpnej zmluvy v časti, v ktorej sa týkala Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky vrátenej v súlade s týmto článkom 6. PIV.

V prípade ak Predávajúci po vrátení Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky zistí, že Kupujúci nevrátil Liek v súlade s bodom 6.1 týchto PIV a/alebo Kupujúci nevrátil Zdravotnícku pomôcku v súlade s bodom 6.2 týchto PIV, Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o odmietnutí reklamácie a vrátiť Liek a/alebo Zdravotnícku pomôcku Kupujúcemu. 

Na práva a povinností súvisiace s vrátením Lieku a/alebo Zdravotníckej pomôcky neupravené v tomto článku 6. PIV sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky.

Zodpovednosť za vady Tovaru – Ostatný sortiment

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitom Tovare nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Kupujúcim; inak práva zaniknú.

Záručná doba na Tovar predstavuje 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Predávajúci nevystavuje Kupujúcemu záručný list. Na účely uplatňovania nárokov z vád tovaru postačuje predloženie daňového dokladu. Predávajúci poskytne Kupujúcemu záručný list len v prípade, kedy ho Kupujúci o jeho vystavanie výslovne požiada.

Vrátiť Lieky a Zdravotnícke pomôcky za účelom ich reklamácie možno výlučne len za podmienok podľa čl. 6 týchto PIV a Vyhlášky. 

Podmienky reklamácie sú upravené v Reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto PIV a je zverejnený na Webovom sídle Predávajúceho. 

Odstúpenie od zmluvy  - Ostatný sortiment

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy vcelku v prípade, ak je predmetom kúpy len Ostatný sortiment alebo len v časti týkajúcej sa Ostatného sortimentu (v prípadoch ak predmetom Kúpnej zmluvy boli aj Lieky a/alebo Zdravotnícke pomôcky) do 14 dní odo dňa prevzatia Ostatného sortimentu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci doručí odstúpenie od Kúpnej zmluvy v súlade s týmto článkom PIV najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety.

Ostatný sortiment sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Ostatného sortimentu, alebo ak sa

 • Ostatný sortiment objednaný Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Ostatného sortimentu, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva Ostatný sortiment pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • Ostatný sortiment dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, vcelku alebo v časti týkajúcej sa Ostatného sortimentu (viď bod 8.1 týchto PIV), aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je Ostatný sortiment a ide o: 

 • Ostatný sortiment zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Ostatný sortiment vyrobený na mieru alebo Ostatný sortiment určený osobitne pre jedného Kupujúceho,
 • predaj Ostatného sortimentu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj Ostatného sortimentu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. drogéria, cumlíky, vložky do topánok, náhradné hlavice na kefky, ...),
 • predaj Ostatného sortimentu, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku PIV u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; (ďalej len „Oznámenie o odstúpení“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý je zverejnený na Webovom sídle Predávajúceho (TU). V prípade využitia formuláru zverejneného na Webovom sídle Predávajúceho je Predávajúci povinný ihneď po prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytnúť Kupujúcemu o tom potvrdenie na trvalom nosiči. 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Ostatných nákladov. 

Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 8.6 týchto PIV rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. 

Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy  Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku bodu 8.6 týchto PIV pred tým, ako mu je Ostatný sortiment doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Ostatného sortimentu späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Ostatný sortiment späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Ostatný sortiment vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Ostatný sortiment odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Na práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy v rozsahu podľa bodu 8.1 týchto PIV neupravené v tomto článku PIV sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov 

Predávajúci spracováva a uchováva osobné údaje Kupujúceho v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené (tu) na Webovom sídle Predávajúceho tvoria prílohu č. 2 týchto PIV.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. 

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk), ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, Kupujúci - spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Predávajúceho na e-mailovej adrese [inc_email].

Záverečné ustanovenia

Tieto PIV nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2022

Neoddeliteľnými Prílohami týchto PIV sú:

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito PIV,  Reklamačným poriadkom, Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ostatnými príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto PIV a to zverejnením nových PIV. Zmena týchto PIV sa nemôže za žiadnych okolností dotknúť práv a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu ku Kúpnej zmluve uzatvorenej pred nadobudnutím účinnosti – zverejnením nových PIV.